Untitled-1

کانون ارزیابی کارشناسان گروه بصیر برگزار شد

در این کانون 14 نفر از کارشناسان عملیاتی گروه بصیر از لحاظ شایستگی های سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کانون ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارشناسان گروه خدمات مدیریت بصیر، سه شنبه 15 مهر برگزار شد. در این کانون 14 نفر از کارشناسان عملیاتی گروه بصیر و شرکت های دیدگاهان نوین، دیدگاهان سیستم دانش فردا و تدبیر برتر از لحاظ شایستگی های سازمانی در هفت عنوان سازمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند.

طبق مدل طراحی شده برای این کانون، چهار مرحله آزمون الکترونیکی، یک مصاحبه عمومی و یک مصاحبه تخصصی از شرکت کنندگان اخذ شد.

ارزیابی شایستگی ها و صلاحیت حرفه ای مدیران و کارکنان شرکت های تابعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یکی از اصلی ترین مأموریت های مرکز ارزیابی است.

همه حقوق این سایت برای «شرکت بهین کاو» محفوظ است.